Jan van Asbank

Daniël Sleven, 1929

Anton van Duinkerkenpark/Bredasestraat
kaart

de Jan van Asbank

ware grootte
800 x 600px (566,5Kb)

de Jan van Asbank

Daniël Sleven
Zie ook de nieuwsberichten in het dossier Sleven, DaniŰl

cultuur-historisch

Op 19 maart 1929 wendt "het ComitÚ uit de burgerij, hetwelk zich tot taak heeft gesteld de nagedachtenis van wijlen wethouder Jan van As te eeren, door het oprichten van een monumentale bank" zich tot de gemeenteraad van Bergen op Zoom om tot plaatsing over te mogen gaan. De meningen over de verdiensten van Van As lopen weliswaar uiteen maar uiteindelijk wordt de plaatsing van de bank van 11 stemmen vˇˇr en 4 tegen door de gemeenteraad aangenomen. Voorzitter van genoemd comitÚ is Ir. A.J.L. Juten en het benodigde geld is via een inzamelingsactie bijeengegaard. In de brief wordt het doel van de plaatsing toegelicht: "De bank zal eener zijds dienen tot verfraaing [sic] onzer plantsoenen en ander zijds als herinnering aan den in het vorig jaar overleden Wethouder J.B. van As." Johannes Baptist (Jan) van As was van halverwege 1927 tot zijn dood op 7 mei 1928 wethouder van Sociale Zaken, personeelszaken en gemeentebedrijven. Van beroep was hij schoenmaker en leerhandelaar. Hij was lid van de Rooms Katholieke Stadspartij en daarvoor lid van de gemeenteraad. De bank is ontworpen door Daniel ("Daan") Sleven, een 17-jarige leerling van de Rijks H.B.S. De Dienst Gemeentewerken vindt een plaats in het Anton van Duinkerkenpark - toen nog Volkspark geheten - aan de Bredasestraat de meest geschikte plek. Nadat verschillende aannemers prijsopgave hebben gedaan, plaatsen de Gebr. Groffen, gevestigd aan de Wouwsche Weg No. 94 te Bergen op Zoom voor fl. 295,-- de bank. Marinus Bakx van genoemd bedrijf metselde de bank. De roodachtige bewerkte natuursteen wordt voor fl. 143,18 geleverd door P.J. Weyts, Aannemer van metsel- en timmerwerk, gevestigd aan de Lievevrouwestraat 27-29. De totale kosten van de bank bedragen fl. 520,48. Na plaatsing wordt de bank om niet in juli 1929 overgedragen aan de gemeente. In de natuurstenen plaat is de tekst "1873 Jan van As 1928" aangebracht alsmede het wapen van Bergen op Zoom. Op de financiele verantwoording van de bank alsook in een schrijven van Juten aan het College van B&W d.d. 10 juli 1929 inzake de overdracht van de bank, is sprake van een loden bus die in de bank zou zijn gemetseld: "Wij stelden ons voor dat een onzer daartoe bij de Bank te samen komt met een lid van het Dagelijksch Bestuur der Gemeente of met den daartoe aangewezen hoofdambtenaar om te constateeren dat de Bank is gebouwd op de wijze als aan Uw College is voorgesteld en in de daarvoor bestemde ruimte de oorkonde in looden bus in te metselen. Foto van de oorkonde zal dan later worden toegezonden." Later onderzoek heeft aangetoond dat deze bus nooit is aangebracht; de reden waarom dit niet is gebeurd is onbekend.


Technische gegevens: de bank is uitgevoerd in baksteen ("Waalsteen") gedekt met een roodachtige natuursteen; de zitting is van hout en het geheel is geplaatst op een betonnen fundering.

nieuwsberichten

18 november 2008


Literatuur

De Zoom 27 juli 1929; Bergen op Zoomse Zondag Bode 16 oktober 2005.


Particulier initiatief


de Jan van Asbank

ware grootte
800 x 600px (573,2Kb)

de Jan van Asbank